Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Wempe & Wempe vintage en oude serviezen in– , verkoop.
Buitenom 4, 2512 XA Den Haag.
Telefoon: 070-388 9498
Openingstijden:
Donderdag 10.00 – 17.00
Vrijdag 10.00 – 17.00
Zaterdag 10.00 – 17.00
E-mail: info@wempewempe.nl
website: www.wempewempe.nl www.gienservies.nl
KvK Haaglanden 58517243
BTW nr. NL853072772B01
Rekeningnummer NL15 INGB 0000 7987 39

Door deze website te gebruiken bent u, mogelijke klant van de (web)winkel, aan deze voorwaarden gebonden, welke het gebruik door de klant van de website beheersen, welke website door Wempe & Wempe wordt gevoerd op de URL
“www.wempewempe.nl “verder te noemen “(web)winkel”.

Wempe & Wempe wil niet stellen dat deze (web)winkel en de inhoud zonder meer voldoen in jurisdicties buiten Nederland. Als u ervoor kiest deze (web)winkel te gebruiken op een locatie buiten Nederland bent u zelf verantwoordelijk voor het in overeenstemming zijn met locale wetten en regelgeving, indien deze bestaan en van toepassing zijn.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van de (web)winkel van Wempe & Wempe oude serviezen in- en verkoop te Den Haag en gienservies.nl (verder te noemen Wempe&Wempe).
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst
2.1 Alle uitingen op de website van Wempe & Wempe gelden als een vrijblijvende uitnodiging tot het accepteren van een aanbod.
2.2 Bestellingen kunnen met de registratie van uw naam, het straatadres, telefoon/ e-mailadres en te bestellen goederen, via websites van Wempe & Wempe en gienservies.nl worden geplaatst.
2.3 Wempe & Wempe behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag, buiten de regio Den Haag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling of en daartoe niet beperkt vergoeding van de verzend en of verpakkingskosten.
2.4 Wempe & Wempe biedt nieuwe en gebruikte goederen aan hetzij in losse delen of als een samengesteld servies. Het gaat hier om op moment van eerste aanbieding in de (web)winkel om een op dat moment beschikbaar aantal delen of servies. Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet geheel of gedeeltelijk mogelijk blijkt te zijn, zal Wempe & Wempe in overleg met de klant trachten een qua soort servies en samenstelling een vergelijkbaar aanbod aan de klant te doen. De bestelling zal na dit overleg met de klant in aangepaste vorm worden geaccepteerd of worden geannuleerd.
2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wempe & Wempe of gienservies.nl de bestelling heeft geaccepteerd.

3. Prijzen
3.1 De prijzen op de websites van Wempe & Wempe zijn de actuele prijzen op het moment van plaatsen in de (web)winkel. De prijzen in de winkel van Wempe & Wempe, in de nieuwsbrief of in mailings kunnen daarvan afwijken.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Wempe & Wempe bevoegd de samenstelling van een servies, de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief kosten van vervoer, verzending, tenzij anders in overleg met Wempe & Wempe is overeengekomen.
3.4 Elke bestelling dient zo spoedig mogelijk te worden betaald. Pas na ontvangt van de volledige betaling staat de bestelling definitief bij Wempe & Wempe klaar om door de klant in Den Haag opgehaald te worden, tenzij in overleg met Wempe & Wempe hiervan is afgeweken.
3.5 Als betaaldatum geldt de datum dat het bedrag op de rekening staat bijgeschreven.
3.6 Wempe & Wempe is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering
4.1 Op het moment dat de goederen tot de beschikken staan van de klant als omschreven in artikel 3.4 kunnen de goederen opgehaald worden in de winkel van Wempe & Wempe te Den Haag, Buitenom 4 (controleer de route en/of de openingstijden op www.wempewempe.nl). Een andere wijze van vervoer en de vervoerder kan door de klant met Wempe & Wempe zijn afgesproken. Indien de klant bijzondere verpakkings- en of vervoerswensen heeft, komen de extra kosten en het risico voor rekening van de klant. Bestellingen worden op het door de klant in de webshop geregistreerde straatadres afgeleverd.
4.2 Wempe & Wempe levert de bestelling met bekwame spoed af.
4.3 Wempe & Wempe behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan vervolg-, deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die Wempe & Wempe bij bestellingen in acht neemt, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De klant is gehouden dit binnen 24 uur na ontvangst van de goederen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Wempe & Wempe zover dit mogelijk is aangevuld of opnieuw gedaan. Blijkt een aanvulling niet mogelijk te zijn dan vergoedt Wempe & Wempe in redelijke verhouding tot het geheel in overleg met de klant het niet geleverde deel van de bestelling aan de klant.

5. Betaling
5.1 Betaling geschiedt met online bankieren op nader op de website aangegeven voorwaarden of per bank-overschrijving,
5.2 Indien is overeengekomen dat contant of met PIN in de winkel wordt betaald, geldt een (fatale) reserveringstermijn van de bestelling van 10 werkdagen na besteldatum, tenzij anders schriftelijk door Wempe & Wempe is bevestigd. Na deze termijn, tenzij deze termijn schriftelijk anders is overeengekomen, is de klant zonder uitdrukkelijke aanwijzing of bericht in gebreke en Wempe & Wempe is niet verplicht de goederen te leveren en/of beschikbaar te houden.
5.3 Wempe & Wempe behoudt zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval kan de klant pas na ontvangst van de betaling op een andere wijze gedaan de goederen beschikbaar krijgen.
5.4 Verrekening met vorderingen op Wempe & Wempe of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde goederen blijven eigendom van Wempe & Wempe, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan.
6.2 Wempe & Wempe is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de goederen die het eigendom van Wempe & Wempe zijn gebleven terug te (laten) nemen.

7. Retourrecht
7.1 De klant heeft het recht door Wempe & Wempe aan huis geleverde goederen in het geheel (de gehele levering) binnen tien werkdagen na ontvangst, in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende bestelling en onder vermelding van de reden van retourzending op kosten van Wempe & Wempe te retourneren. De klant heeft het recht door Wempe & Wempe aan huis geleverde goederen deels (dus niet de gehele levering) binnen tien werkdagen na ontvangst, in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende bestelling en onder vermelding van de reden van retourzending op zijn/ haar eigen kosten te retourneren Wempe & Wempe verwijst de klant in deze naar het aparte onderdeel genaamd “Regels retourneren” in de website..
7.2 Indien de goederen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Wempe & Wempe zo spoedig mogelijk de ontvangen betaling voor die goederen, met indien van toepassing uitzondering van de verzendkosten van de zending, terug aan de klant.
7.3 Wanneer de door Wempe & Wempe afgeleverde goederen niet binnen de termijn volgens artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de goederen als door de klant geaccepteerd.
7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten: boeken, waarbij de verpakking is geopend; bijzondere bestellingen, zoals maar niet daartoe beperkt op maat gemaakt linnengoed.
7.5 Een retourzending en of terugbetaling van geretourneerd goed kan alleen worden verricht door de geregistreerde klant die de bestelling bij Wempe & Wempe heeft geplaatst.

8. Zoekbestand
8.1 De klant wordt gelegenheid gegeven om een niet te leveren artikel in het zoekbestand van Wempe & Wempe op te geven.
8.2 De klant wordt gevraagd om relevante gegevens bij Wempe & Wempe te registreren. Wempe & Wempe houdt deze gegevens in de data base uitsluitend om het zoeken en vinden van een artikel mogelijk te maken.
8.3 In het geval dat een artikel leverbaar is zal de klant hiervan per email of telefoon bericht ontvangen. Wempe & Wempe zal meerdere klanten met een gelijksoortige zoekopdracht over het gevonden artikel berichten.
8.4 De klant is niet verplicht het artikel na het bericht van beschikbaarheid te bestellen of te kopen en Wempe & Wempe is niet gehouden het artikel leverbaar te houden, tenzij uitdrukkelijk door de klant opdracht daartoe wordt gegeven. Pas na ontvangst van de betaling is het artikel definitief voor de klant gereserveerd.

9. Garantie
9.1 Wempe & Wempe garandeert dat de goederen op moment van levering in een conditie zijn zoals met de klant is besproken, dat de goederen in een conditie zijn zoals een klant normaliter moet verwachten van oude gebruikte goederen. Wempe & Wempe levert goederen in een conditie die overeenkomt met soortgelijke goederen en in een conditie die zij als verkoper van dergelijke goederen in het algemeen mag verwachten..
9.2 Bij ontvangst van de goederen moet de klant direct de goederen onderzoeken om zeker te zijn dat de levering compleet is en zonder onverwachte schade. Dit onderzoek moet binnen 24 uur na ontvangst van de goederen gebeuren. Zou een vastgestelde tekortkoming of schade zich voordoen dan dient de klant direct een melding hiervan per email of telefoon naar Wempe&Wempe te sturen en in overleg met Wempe & Wempe binnen 10 dagen de goederen te retourneren. Deze procedure staat in artikel 7 beschreven.
9.3 Bij een garantieaanspraak wordt ervan uitgegaan dat de schade niet is veroorzaakt door verkeerd gebruik en/ of onderhoud zoals maar niet daartoe beperkt het gebruik van een afwasmachine.

10. Persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Wempe & Wempe bij Wempe & Wempe opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Wempe & Wempe de gegevens voor haar eigen doeleinden, zoals bijvoorbeeld het geven van een bericht aan een in het zoekbestand opgenomen klant of – als dit is aangegeven- het toesturen van de nieuwsbrief, bijzondere aanbiedingen of een tentoonstelling waar Wempe & Wempe aan deelneemt.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Wempe & Wempe is niet aansprakelijk voor het niet mogelijk zijn om de webshop te kunnen bereiken of voor enige in de webshop voorkomende informatie of materiaal. Wempe & Wempe geeft geen garantie dat deze webshop zonder storing functioneert.
11.2 Wempe & Wempe is niet verantwoordelijk voor en zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige fout of corruptie of onderbreking in de beveiliging als gevolg van data transmissie van en naar een of ander communicatie netwerk.
11.3 Wempe & Wempe is niet aansprakelijk en zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor afgegeven adviezen, fouten in de webshop en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
11.4 In aanmerking genomen dat Wempe & Wempe handelt in oude serviezen zijn in de regel de aanbiedingen eenmalig. De aansprakelijkheid van Wempe & Wempe met betrekking tot de verkoop en levering van goederen is hierdoor uitdrukkelijk beperkt en ook beperkt tot die goederen die op moment van ontvangst van de betaling van de klant beschikbaar zijn. Zolang de betaling van de ene klant niet is ontvangen kan de betaalde betaling voor dezelfde goederen van een andere klant de bestelling van die ene klant teniet doen.
11.5 De aansprakelijkheid van Wempe & Wempe met betrekking tot de verkoop en levering van goederen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 9 geregelde garantie.
11.6 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Wempe & Wempe beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de in de webshop opgegeven bestellingbevestiging.

12 Overmacht/ Force majeur.
In geval van overmacht, in elk geval in die gevallen dat deze voorwaarden omschrijven als overmacht, heeft Wempe & Wempe het recht om haar verplichtingen op te schorten en geheel of gedeeltelijk dit contract te beëindigen door middel van een hiertoe schriftelijke mededeling. Bij overmacht wordt, naast andere zaken, uitgegaan dat deze tenminste behelzen: brand, overstroming, natuurramp, staking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, proclamatie van staat van oorlog, rellen, opstand, overheidsmaatregelen die leveringen verbieden.

13. Informatievoorziening
13.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Wempe & Wempe al dan niet elektronisch via de website waar de klant zich registreert en de bestelling plaatst aan de klant aangeboden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
13.2 Wempe & Wempe stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar: haar vestigingsadres, het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel, het BTW nummer, het IBAN rekeningnummer, zo ook de belangrijkste kenmerken van de goederen , waaronder de fabrikant, model, decor, beschrijving van het deel/ delen, prijs; de wijze van aflevering en betaling ; het adres voor retourzending en waar klachten kunnen worden ingediend.

14. Geschillen
14.1 Op de juridische relatie tussen Wempe & Wempe en de klant, als ook op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Wempe & Wempe t.w. Den Haag bevoegd.
(W & W januari 2024)